Loading...

About Us

About Us

บริษัท 361 แอบโซลูท จำกัด
Business Performance

บริษัท 361 แอบโซลูท จำกัด นั้นเป็นบริษัทผู้นำธุรกิจในด้านวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณ โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานแบบครบวงจร ที่มีศักยภาพในด้านการออกแบบ จัดหา การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง และการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านการปฏิบัติการของระบบ ด้านการจัดการพลังงาน ด้านการบำรุงรักษา ตลอดจนการดำเนินการด้านสิทธิทางภาษีให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการนำความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ตลอดจนองค์ความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน นำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทุกโครงการที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น พร้อมช่วยบริหารจัดการทรัพยากรทั้งในด้านต้นทุน และงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

ด้วยการปฏิบัติงานที่ทุ่มเทส่งผลให้ในปัจจุบัน บริษัท 361 แอบโซลูท จำกัด ได้รับการยอมรับด้วยความพึงพอใจจากลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ ให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมงานระบบแถวหน้าของวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย ด้วยการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการนำหลักธรรมาภิบาลที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
และด้วยองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมาสร้างให้เกิดเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จอันมั่นคงให้แก่ บริษัท 361 แอบโซลูท จำกัด ให้เราสามารถที่จะก้าวเดินไปอย่างมั่นคง และภาคภูมิบนเส้นทางแห่งความสำเร็จเคียงคู่ไปกับลูกค้า

WHY CHOOSE US

ให้บริการด้านวิศวกรรม
งานระบบประกอบอาคารอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก
และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
อย่างครบวงจร

ทีมงานวิศวกรที่มากด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรม

บริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้งบประมาณ, แผนงานและระยะเวลา
ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความ ปลอดภัย
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มีความเชี่ยวชาญในการบริหารต้นทุน
ของโครงการ รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าและให้บริการสิทธิทางภาษีให้แก่ลูกค้า

Look beyond

บริษัท 361 แอบโซลูท จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างรอบด้านทั้งในด้านการบริการ และความรู้ความสามารถของบุคลากร ในด้านวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ระบบราง ระบบอานัติสัญญาณ โรงไฟฟ้าพลังงานเลือก และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานแบบครบวงจร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

ความไว้วางใจที่เราได้รับ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท 361 แอบโซลูท จำกัด ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จให้แก่โครงการในระดับประเทศ ต่างๆ มากมาย ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ

MRTA GREEN LINE (NORTH) PROJECT

 • BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL STATION (N21)
 • ROYAL THAI AIR FORCE MUSEUM STATION (N22)
 • YEAK KOR POR AOR STATION (N23)
 • KHU KHOT STATION (N24)

MRTA BLUE LINE EXTENSION PROJECT

 • BANG PHO STATION (BN11)
 • BANG O STATION (BN12)
 • BANG PHLAT STATION (BN13)
 • SIRINDHORN STATION (BN14)
 • BANG YI STATION (BN15)
 • BANG KHUN NON STATION (BN16)
 • FAI CHAI STATION (BN17)
 • CHARAN 13 STATION (BN18)

MRTA ORANGE LINE PROJECT

 • SAMMAKORN STATION (OR23)
 • MIN PATTANA STATION (OR26)
 • KEHA RAMKHAMHAENG STATION

SRT RED LINE PROJECT

 • BANG SUE GRAND STATION

BUILDING

 • BANGKOK HOSPITAL
 • ICONSIAM
 • EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND
 • AMARIN PLAZA