Loading...

Our Solution

Our Solution

Our Solution

ระบบวิศวกรรมที่สามารถเสริมสร้างความสมบูรณ์แบบให้แก่ทุกโครงการได้อย่างแท้จริง

การจัดหาและคัดสรรแนวทางที่ดีที่สุดในการวางวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณ โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน พร้อมทั้งให้บริการปรับปรุงระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ภายใต้มาตรฐานและหลักการทางด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยในการบริหารจัดการต้นทุนด้านงานก่อสร้าง ต้นทุนด้านงานการบำรุงรักษาระบบ ต้นทุนด้านการบริหารจัดการอาคาร และต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิผลสูงสุด คือ เป้าหมายสำคัญของ บริษัท 361 แอบโซลูท จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการและ การออกแบบ

บริการด้านการศึกษา สำรวจ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ทบทวนข้อกำหนด ออกแบบ จัดทำแบบเพื่อนำเสนอ พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณ ตลอดจนการให้คำปรึกษาสิทธิทางภาษี สำหรับการออกแบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณ โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนการปรับปรุงระบบเครื่องจักร โดยมุ่งเน้นแนวทางที่สามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการงบประมาณภายใต้ความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

การบริหารงานก่อสร้างและการจัดหา

บริการด้านการบริหารจัดการ ประสานงาน วางแผนงาน จัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติวัสดุ เอกสารขั้นตอนการติดตั้ง เอกสารขั้นตอนการทดสอบระบบ จัดทำแบบสำหรับนำเสนอ แบบสำหรับงานติดตั้ง และแบบสำหรับการส่งมอบงาน ของงานระบบประกอบอาคาร ระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณ โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งยังครอบคลุมถึงงานปรับปรุงระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการให้บริการจัดหาเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ ตามกรอบระยะเวลาและงบประมาณตามแผนงานที่ลูกค้ากำหนด

การทดสอบระบบและพลังงาน

บริษัทฯให้บริการควบคุมและทดสอบการใช้งานระบบ ตรวจวัด ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร ระบบและเครื่องจักร เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและการจัดการพลังงาน ลดโอกาสในการเกิดความเสียหายของระบบ พร้อมเป็นแนวทางด้านการบริหารต้นทุนในด้านพลังงานระหว่างดำเนินการและในอนาคต ซึ่งในแต่ล่ะขั้นตอนการทดสอบ เราจะทำการตรวจสอบตามมาตรฐานทุกขั้นตอน พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนส่งมอบรายงานผลการทดสอบและคู่มือสำหรับการบริหารจัดการให้แก่ลูกค้าสำหรับนำไปใช้งานในอนาคต

การบริหารจัดการเชิงปฏิบัติการและการบำรุงรักษา

บริการออกแบบระบบจัดการด้านปฏิบัติการควบคุม และระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับงานระบบประกอบอาคาร ระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณ โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนการให้บริการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับ ระบบราง อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ มากความรู้และประสบการณ์